KIEZEN

STAKEHOLDERMANAGEMENT

REPUTATIEMANAGEMENT

Positionering, Reputatie- en Stakeholder-management.

TEKST

FILM

OH HELP!

PORTFOLIO

TEAM

CONTACT

CRISIS & CONFLICT

Positionering is kiezen; wie niet kiest wordt niet gekozen

(Her)positioneren is kapitaliseren op je sterke punten en verborgen waarde zichtbaar maken.

 

Hoe blijf ik herkenbaar en vindbaar? Meer dan ooit tevoren moeten organisaties hun strategische positionering op orde hebben om in het woud van aanbiedingen en communicatiemogelijkheden herkenbaar en vindbaar te blijven.

 

Bij positioneren gaat om het krijgen van een voorkeurspositie in het hoofd van je doelgroepen. Je claimt een eigenstandige positie in de markt en geeft een eigen visie op de omgeving waarin je organisatie zich bevindt. Een goede (her)positionering is onderscheidend (van de concurrentie), geloofwaardig (omdat het klopt bij het gedrag van de onderneming) en relevant (voor alle stakeholders). Positioneren is je verhaal goed op orde hebben. Op welke waardes drijft de onderneming en hoe maakt zij haar merkbelofte waar? Positioneren is kapitaliseren op je sterke punten en verborgen waarde zichtbaar maken.

 

 

Reputatiemanagement  beschemt tegen escalatie van incidenten

Mede door internet en social media en de toenemende invloed van (maatschappelijke) stakeholders is er sprake van een enorme versnelling en escalatiekansen bij incidenten en conflicten. En dus van onnodige reputatieschade. wordt voorkomen door goed reputatiemanagement.

Reputatiemanagement  is daarom niet alleen een katalysator van waardecreatie, maar ook onderdeel van risicomanagement.  Een goede reputatie is duurzaam en beschermt tegen escalatie van incidenten of conflicten.

 

Anders dan bij imago, draait het bij reputatie om het DNA van de organisatie en de aansluiting op de context van die organisatie. Een goede corporate story geeft invulling aan de vaak vrij abstract geformuleerde missie en visie. En biedt daarmee aandeelhouders, klanten, potentiële medewerkers en andere stakeholders een verhaal waarin zij kunnen in geloven. Omdat het waar is. En dat is een solide basis voor reputatiemanagement.

 

Stakeholdermanagement; je kunt stakeholders niet kiezen;
ze kiezen jou

Organisaties hebben meer stakeholders dan vroeger en ze spelen een belangrijker rol. De grote stakeholders zijn meestal wel bekend: financiers, de aandeelhouders, leden, klanten, politiek, pers, potentiële medewerkers en belangengroeperingen. De vraag is of je voldoende zicht hebt op hoe zij tegen de organisatie aankijken en met welke issues zij de organisatie gaan benaderen. En of je kennis wat dat betreft nog actueel is.

 

Crisis- en Conflictcommunicatie

Veel (sluimerende) reputatie issues vinden hun oorsprong in en escaleren door slechte communicatie. Partijen graven zich in, reageren vanuit hoogoplopende emoties, spreken alleen nog een via een advocaat en zijn op zoek naar het halen van hun gelijk in plaats van een oplossing voor het conflict. Dat kan leiden tot kapitaalvernietiging van de organisatie en beschadigde (persoonlijke) reputaties.

 

Advies van onafhankelijke ervaren deskundigen over wat te doen en wat te laten in direct contact met de andere partijen, wanneer wel en niet te reageren in de media en hoe gebruik te maken van eventuele allianties en andere wegen, is van grote toegevoegde waarde wanneer reputaties onder druk staan. Want – gelukkig – hebben organisatie daar intern niet veel ervaring mee.

 

Daarbij gaat het om overzicht en distantie, de spelregels kennen, weten hoe de hazen lopen, hoe bestuurders, toezichthouders en stakeholders denken en waar zij beducht voor zijn. Maar ook lef hebben, de rug recht durven houden en de zaken met elkaar benoemen

 

Conflicten binnenskamers

Sluimerende (mediagevoelige) conflicten binnen de top leiden tot verlies van vertrouwen in elkaar en tot een suboptimale samenwerking. Een gestructureerd proces naar herstel van goede bestuurlijke verhoudingen kan voorkomen dat een conflict uit de hand loopt of op straat komt te liggen.

 

Conflicten met externe partijen

Conflicten met stakeholders liggen, mede door gebruik van social media, al snel op straat, waardoor het verhaal niet meer terug te halen is. Snel en adequaat reageren, kan onnodige escalatie voorkomen. Het goed in kaart hebben van stakeholderbelangen en medestanders ( onverwachte coalitiepartners) is vaak doorslaggevend voor succesvolle de-escalatie.

 

Fouten en ongelukken

Een ongeluk zit in een klein hoekje. En kan opeens definiërend worden voor de hele organisatie als er niet snel en adequaat gereageerd wordt. Lastig soms, vanwege de nog niet duidelijke aansprakelijkheid en andere juridische consequenties. Zaak is zo transparant mogelijk te zijn en het incident terug te brengen tot zijn proporties zonder het schijnbaar onder het vloerkleed te vegen.